Statistik Penguasaan Jawi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Agama

Suhana Abd Hamid, Ahmad Marzuki Mohamad, Azman Ahmad

Abstract


Kajian ini dijalankan bagi meninjau keupayaan penguasaan tulisan Jawi dan punca kemerosotan penguasaan Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah agama. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melibatkan 100 responden yang terdiri daripada murid darjah tiga dari 10 buah sekolah di sekolah agama. Analisis keseluruhan data soal selidik memperolehi nilai alpha cronbach 0.954 iaitu menunjukkan pengukuran tahap kebolehpercayaan tertinggi serta menepati kehendak kajian ini. Secara keseluruhan, dapatan kajian mendapati bahawa; penguasaan tulisan Jawi melalui pembacaan dan penulisan berada pada tahap sederhana. Manakala punca kemerosotan penguasaan jawi didapati berpunca dari aspek minat, ibu bapa dan persekitaran. Berdasarkan hasil analisis kajian ini dapatlah difahami bahawa peningkatan penguasaan tulisan Jawi perlu diambil cakna oleh kepimpinan sekolah bagi menyediakan persekitaran yang boleh membantu mempertingkatkan prestasi murid

Full Text:

PDF

References


Abdullah Sani Yahya (2005). Mengurus Disiplin Pelajar. Bentong : PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

Abd Rahman Hamzah (2008). Khat dan Jawi Mutiara Kesenian Islam Sejagat. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Halim El-Muhammady, (1995). Pendidikan Islam Di Malaysia. Jurnal Pendidikan Islam.

Ahmad Marzuki Mohamad (2013). Amalan Kepimpinan Islam Pengetua Dan Perkaitannya Terhadap Atribut Komuniti Pembelajaran Profesional. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Teknologi Malaysia, tidak diterbitkan.

Ajmain @ Jimaain Safar, Ahmad Marzuki Mohamad, dan Wan Hassan Wan Embong (2014). Pendidikan Akhlak Dalam Sistem Pendidikan di Malaysia Sebagai Asas Kecemerlangan Pencapaian Sains dan Teknologi. International Seminar on Islamic Law, Economic, Education, and Science Issues. Universiti Teknologi Malaysia: Skudai, 26, November

Azhar Wahid (2007). Sosiologi dan Falsafah Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (OUM).

Ee Ah Meng (2002) Psikologi III. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn Bhd.

Foster, R. (2004). Leadership and Secondary School Improvement: Case Studies of Tension and Possibilities. International Journal of Leadership in Education.

Hashim Musa (2006) Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kamarul Azmi Jasmi dan Mahussain Mohd Zain (2010). Instituti Sosial dalam Institusi-Institusi Islam. Fakulti Tamadun Islam (FTI), Universiti Teknologi Malaysia

Kamaruddin Husin (1986) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Selangor: Penerbit Sarjana (M) Sdn Bhd.

Kang Kyoung Seock (1990) Perkembangan Tulisan Jawi Dalam Masyarakat Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khadijah Rohani Mohd Yunus (2007). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia (OUM).

Md Som Sujimon (2013). Memperkasa Sistem Darjah Khas Agama Negeri Johor: Satu Gagasan Baru, Johor Bahru; UTHM.

Mohd Koharuddin Mohd Balwi (2005). Peradaban Melayu, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Salleh Lebar (2008) Pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (OUM)

Nik Rosila Nik Yaacob (2007) Penguasaan Jawi dan Hubungannya Dengan Minat dan Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan. Jilid 22.

Noh Gadot (2013) Memperkasa Sistem Darjah Khas Agama Negeri Johor: Satu Gagasan Baru. Multaqa Ulama Negeri Johor ke -3.

Norashikin Abu bakar, Ramli Basri (2015). Hubungan Kepimpinan Guru dengan Pencapaian Akademik Pelajar. International Journal of Education and Traning (injet) Fakulti Pengajian Pendidikan: Selangor: Jabatan Asas Pendidikan.

Saifullah Mohd Sawi (2009) Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara. Selangor: Karisma Publications Sdn Bhd.

Salmah Ismail (2010). Kemahiran Tulisan jawi Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Universiti Teknologi Malaysia. Tidak diterbitkan.

Siti Zahira (2006). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tulisan Jawi Pelajar Tahun 6 Sekolah Agama Batu Pahat: Universiti Teknologi Malaysia. Tidak diterbitkan.

Suhana Abd Hamid, Ahmad Marzuki Mohamad, Siti Salwa Sawari, Aimi Anuar, dan Samsudin Abd Hamid (2015). Elemen Syura Dalam Kepimpinan Organisasi Pendidikan Sebagai Asas Kehidupan Yang Syumul serta Dorongan Komitmen Kerja Yang Kompeten. . Kertas kerja prosidding International Conference on Da’wah (ICod 2015) bertarikh 15 November : Garuda Plaza Hotel Medan -Indonesia.

Tajul Arifin Nordin (2007). Membina Pelajar Cemerlang Evolusi Pembelajaran Sepanjang Hayat. Skudai; Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia.

Zurida Ismail (2002). Pandangan Pelajar Terhadap Alam Persekolahan dan Pembelajaran. Pusat Pendidikan Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.


Refbacks