Tanggungjawab Hufaz Menurut Al-Nawawi Dalam Al-Tibyan Fi Adabil Hamlatil Quran

Murihah Abdullah, Abdul Hafiz Abdullah, Arieff Salleh Rosman, Mohd Faeez Ilias

Abstract


Pendidikan tahfiz merupakan sebahagian daripada pendidikan berorientasikan agama yang semakin popular di Malaysia. Penubuhan institusi tahfiz semakin meningkat akibat penawaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Tujuan utama al-Quran dihafaz adalah untuk menjaga mutawatir al-Quran. Justeru artikel ini membincangkan tanggungjawab hufaz al-Quran setelah tamat menghafaz al-Quran menurut al-Nawawi berdasarkan kitab al-Tibyan fi Adabil Hamlatil Quran. Hasil penelitian mendapati tanggungjawab yang harus dipelajari oleh pelajar terbahagi kepada 2 bahagian iaitu sifat amanah dan integriti terhadap hafazan serta penggarapan imej hufaz al-Quran. Artikel ini diharap dapat menjadi panduan dalam merangka strategi setelah tamat menghafaz al-Quran dengan lebih baik.

Full Text:

PDF

References


Al-Quran Karim.

Abdul Ghani, (1989). I`jaz al-Quraniy: Wujuhihi wa Asrarihi. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Abdul Hafiz Abdullah, Ajmain Safar, Mohd Ismail Mustari, Azhar Muhammad dan Idris Ismail. (2003). Keberkesanan Kaedah Hafazan di Pusat Tahfiz. Geran Penyelidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Mun`im Hasan (1980). Zahirah at-Tikrar fil Quranil Karim. Kaherah: Darul Matbu`at al-Dawliyah.

Abu Mazaayaa (1996). Panduan Menghafal al-Quran. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Ahmad Don Denffer, (1991). Ulum al-Quran: An Introduction to the Sciences of the Quran. Kuala Lumpur: The Islamic Foundation.

Ahmad Ubaedi Fathuddin (2010). Pemikiran Ibnu Sahnun tentang Belajar Mengajar al-Quran. Forum Tarbiyah. Vol. 8, No. 2.

Al-Azami, Muhamad Mustafa (2005). Sejarah Teks Al-Quran Dari Wahyunya Sampai Kompilasinya. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Dainuri, Abdullah bin Muslim b. Qutaibah (t.t). Ta’wil Musykilil Quran. _________: Maktabah Ilmiah.

Al-Kamal, Sallamah Muhammad Abu (2007). Qiyam al-Lail wa al-Munajat ‘inda al-Sahr. Diterjemah oleh Irwan Kurniawan. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya b. Syarf (1996). al-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Beirut: Dar Ibn Jazm.

Al-Qabisi, Abu Hasan Ali Muhammad (1955). Al-Risalah al-Mufassolah li Ahwal al-Muallimin wa Ahkam al-muallimin wal Mutaallimin. Kaherah: Dar al-Ihya' Kutub al-Arabiyah.

al-Qattan, Manna’ Khalil (1998). Mabahith fi ‘Ulum al-Quran. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. (1996). al-Tibyan fi Ulumil Quran. Beirut: ‘Alam al-Kutub.

Al-Zarnuji (2004). Ta’lim al-Mutaallim Thariq al-Ta’alum. Sudan: Dar al-Sudaniah lil Kutub.

Al-Zarqani, Muhammad Abdul Azim (t.th). Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulumil Quran. t.tp: Dar al-Fikr

Diallo, Ibrahima (2011) ‘Oh, Lord, Give [me] Knowledge that is meaningful!’ Overview of knowledge and education in the Peul Fuuta Community through Qur’anic education. International Journal of Pedagogies and Learning, 6:2, 140-151, DOI: 10.5172/ijpl.2011.140

Gade, Anna. M (2004). Perfection Makes Practise: Learning, Emotion, and the Recited Quran in Indonesia. USA: University of Hawai’i Press.

Ibnu Kathir (2014). Tafsir Ibnu Kathir Jilid 5. Jakarta: Pustaka Imam Syafii.

Ibnu Sahnun, (n.d). diambil daripada Fuad al-Ahwani. (1978). AI Tarbiyah fi al Islam, Nastrat al-Risalah al Mufassalah li Ahwal al-Mu'allimin wa Ahkam al-Mu‘allimin. Mesir, Dar al. al-Ihya' Kutub al-Arabiyah.

Mohd Anuar Abdul Rahman & Norshahril Abdul Hamid (2011). Kesan Persekitaran Terhadap Pembangunan Emosi Pelajar Di Fakulti Pendidikan, UTM. Journal of Education Psychology & Counseling, Vol.1 Mac 2011, Pages 141-161 / ISSN: 2231-735X

Norlizah Che Hassan, Fathiyah Mohd Fakhruddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Lukman Abd Mutalib dan Wan Marzuki Wan Jaafar (2015). Tahfiz Schools Entry Requirement and Characteristics of Tahfiz Students. IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, Vol. I, Issue 3, December 2015.

Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, Ishak Suliaman, Khadher Ahmad, Fauzi Deraman, Faisal Ahmad Shah, Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, Monika Munirah Abd Razzak, Mohd Murshidi Mohd Noor, Jilani Touhami Meftah, Ahmad K Kasar, Selamat Amir & Mohd Roslan Mohd Nor (2013). Effective Techniques of Memorizing the Quran: A Study at Madrasah Tahfiz Al-Quran, Terengganu, Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (1): 45-48.

Subhi Salleh (1977). Kajian al-Quran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Refbacks