Pembangunan Nilai Qurani Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Malaysia Pahang Menerusi Nilai Diri Dan Kerja

Rashidi Abbas, Zilal Saari

Abstract


Kajian ini dijalankan untuk mengkaji pembangunan nilai qurani dalam kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Pahang menerusi penerapan nilai diri dan kerja. Sampel kajian seramai 281 orang yang terdiri daripada pelajar sarjana muda semester enam terlibat dalam kajian ini. Sehubungan dengan itu, data kajian telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 19.0 bagi mendapatkan nilai min, sisihan piawai, dan Korelasi Pearson. Hasil kajian menunjukkan adanya perhubungan yang sederhana kuat, yang signifikan antara nilai diri dengan nilai kerja. Sementara itu, tahap penguasaan nilai diri iaitu amanah, tanggungjawab dan telus berada di tahap tinggi. Selain daripada itu, nilai kerja iaitu kerjasama, iltizam dan penambahbaikan berterusan juga berada di tahap yang tinggi. Secara keseluruhannya, kajian ini merumuskan bahawa adanya perkaitan yang signifikan antara pembangunan nilai diri dan kerja dengan keupayaan pelajar yang perlu diberi perhatian sewajarnya untuk meningkatkan prestasi universiti dan potensi diri pelajar.

Full Text:

PDF

References


Abdullah Ahmad Badawi, Dato Seri (2006). Pembangunan Modal Insan, Koleksi Ucapan. Kuala Lumpur: INTAN.

Abdul Rahman Ahmad (2006). Pembaangunan Modal Insan Apa dan Kenapa Perlu Dalam Konteks Organisasi di Malaysia. Kuala Lumpur: Human Resources Academy.

Azhar Hj Wahid ( 2009). Pendidikan Pembangunan Modal Insan. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim Perak.

Anis Yusal Yusoff, Zubayry Abady Sofian (2008). Politik Isu-isu Integriti: 2000-2008. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur.

Abd Rahim Abd Rashid (2001), Nilai-nilai Murni Dalam Pendidikan Menghadapi Perubahan dan Cabaran Alaf Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Asmawati Dewa (2006), Menjana Modal Insan Cemerlang. (ed) Menjana Modal Insan Cemerlang dalam Menjana Modal Insan Cemerlang. Selangor: Kolej Teknologi Darulnaim.

Ahmad Atory Hussain (2000), Pengantar Pentadbiran Awam: Paradigma Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Aida Suraya Md Yunus, Ibrahim Che Omar, Abd Razak Ahmad & Norzaini Azman (2006), Trend dan Isu Pendidikan Tinggi Negara (ed) Morshidi Sirat & Ibrahin Ceh Omar dalam Masa Depan Pendidikan Tinnggi di Malaysia. Pualau Pinang: Institut Penyelidikan Tinggi Negara (IPPTN).

Ahmad Bin Berek (1994). Executives’ Development For Excellllence. Kuala Lumpur: IKIM.

B. Richerzhagen (2001), Educating the Engineer for the 21st Century. Kluwer Academic Publishers.

Bacino, Randy, Zeralkink, Claire (2007). Soft Skills: The New Curriculum for Hard-Core Technical Professional. Journal of Education-Adult Education, Occupations and Careers.20-22.

Colin Wringe (2007), Moral Education Beyond The Teaching of Right and Wrong.UK : Springer.

Debbie Beard, Dana Schwieger, Ken Surendran (2008). Integrating Soft Skills Assessment Through University, College and Programmatic Efforts at an AANCSB Accredited Institution. Journal of Information Systems Education,19,229-240.

Geoege and Marguarite Kermis (2010). Professional Presence and Soft Skills: A Role for Accounting Educator. Journal of Instructional Pedagogies.

Geana W. Mitchell Leane B. Skinner Bonnie J. White (2007). The Importance of Soft Skills in The Twenty-First Century Workforce As Perceived by Business Educators. The Delta Pi Epsilon Journal.

Greg Dewar (2006). Religious Studies: Philosophy & Ethics. New York: Oxford University Press.

Hasan Langgulung (1993). Menghadapi Abad ke -21. Bangi: UKM.

Haslin Baharim (2014). Indahkanlah Akhlakmu. Kuala Lumpur: YAMANI Angle Sdn Bhd.

Ibrahim Che Omar & Morshidi Sirat (2006), Daya Penggerak dalam Pendidikan Tinggi Negara (ed) Morshidi Sirat & Ibrahim Che Omar dalam Masa Depan Pendidikan Tinggi Di Malaysia. Pulau Pinang: Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN).

Ismail Abdullah Siputeh (2006). Insan Dari Aspek Etimologi dan Perspektif Islam. Nilai: Kolej Universiti Islam Malaysia.

Jennifer gunning, Soren Holm (2007). Ethics, Law and Society. Ashgate Publishing Limited: England.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skills) Untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

K. Bertens (2003). Etika dan Moral Untuk Pengajian Tinggi. Universiti Malaya: Kuala Lumpur.

Khairul Hamimah Mohhd Jodi & Mohd Afifuddin Mohamad & Azizi Che Seman (2014). Penerapan Agama Dalam Modul Psikospiritual dan Kesannya Terhadap Kesihatan Spiritual: Kajian Kes di Kompleks Dar Assadah Kuala Lumpur. Jurnal Syariah Vol 22, no 1 (2014) 107-127.

Louis P. Pojman (2006). Ethics Discovering Righ And Wrong. Thomson Wadsworth : Cambridge University.

Laporan Kajian Integriti Nasional (2007). Institut Integriti Malaysia (IIM): Kuala Lumpur.

Munir Shuib, Rosni Bakar, Ibrahim Che Omar, Shukran Abdul Rahman & Ahmad Nurulazam Md Zain (2006), Pewujudan Universiti Masa Depan (ed), Morshidi Sirat & Ibrahim Che Omar dalam Masa Depan Pendidikan Tinggi di Malaysia. Pulau Pinang: Innstitut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN).

Mohd Janib Johari (2002). Etika Profesional. Universiti Teknologi Malaysia. Skudai Johor Baharu.

Mohd Taib Dora, Norliah Kudus, Mahadi Abu Hassan, Ruziah Ali (2008). Kemahiran Insaniah 7 Kompetensi Unggul Mahasiswa. Universiti Teknikal Malaysia Melaka: Melaka.

Mohd Zulkifli Mohd Ghazali (2007). Mendepani Cabaran Ke Arah Universiti Bertaraf Dunia. Universiti Teknologi Malaysia: Skudai Johor Baharu.

Muhammad Zulhirsyan (2009) The Power Of Akhlak. (Terj). Jasmin Publications: Selangor.

Malaysia (1991), Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991- 2000. Kuala Lumpur: Percetakan Negara.

______________(1994), Citra Karya: Fallsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: INTAN.

Mohammad Shatar Sabran et.al (t.t). Modern Day Finishing School Experience From Los Angeles 2nd Version. Pusat Kokurikulum Universiti Putra Malaysia. Serdang Selangor.

Mohd Roslan Mohd Nor & Ahmad Zaki Berahim@Ibrahim (ed) (2010). Pembangunan Modal Insan & Tamadun Dari Perspektif Islam. UM: Akademi Pengajian Islam.

Mumtaz Begam Abdul Kadir & Mohammed Sani Ibrahim (2009), Integriti Peningkatan Kualiti Organisasi.Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors.

Muhd Kamil Ibrahim & Nasrudin Mohammed (2004), Ibrahim Shah Menyingkap Pengurusan Universiti. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Mohd Zulkifli Mohd Ghazali ( 2007). Mendepani Cabaran Ke Arah Universiti Bertaraf Dunia. Universiti Teknologi Malaysia. Johor.

Mohd Azhar Yahaya, Fatimah Hanum et al (2007). Jurnal Perkhidmatan Awam Malaysia. Bil 2 Issn:1823-6197.

Mohd Sallehin Abas (2005). Penerapan Kemahiran Generik di Institusi Pengajian Tinggi Teknikal. Kajian Kes terhadap KUiTTHO dan MFI. KUiTTHO Tesis Sarjana PTV.

Mohd Nasir Omar (2005). Akhlak Dan Kaunseling Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Mohd Majid Konting (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mustafa Dakian (2006). Pembangunan Modal Insan Misi 2057 Berteraskan Islam dan Konvensional. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Nur Syakiran Akmal Ismail & Zalinah Ahmad (2005), Nilai Awam Dalam Perkhidmatan Awam di Malaysia (ed) Muuhamad Ali Embi & Rozita Abdul Mutalib dalam Jurnal Pengurusan Awam , Jabatan Perkhidmatan Awam. Jilid 6 Bil 2. ISSN 1675-3720.

Nubli Abd Wahab (2005). Panduan Program Soft Skills. Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia : Kuantan

Nik Safiah Nik Ismail (2010). Soft Skills The What The Why The How. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi Selangor.

Noel Stewart (2009). Ethics: An Introduction To Moral Philosophy. Polity Press: UK

Nasharudin Mat Isa (2003). Hubungan Politik dan Agama- Trauma Hidup Umat Melayu Islam (ed) Syed Muhammad Naquib & Muhammad Abdul Rauf dalam Isu dan Proses Pembukaan Minda Umat Melayu Islam.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Azzah Kamari & Siti Fairuz Ramlan & Azharsyah (2014). Quranic Work Ethics. Journal of Usuluddin 04 (2014) 135-172.

Paramasivam et.al (2009). Kemahiran Kerja Berpasukan. Universiti Putra Malaysia. Serdang Selangor.

Prosiding Persidangan Kurikulum Kebangsaan ( 2007). Merintis Pembaharuan Kurikulum Ke Arah Membangunkan Modal Insan Gemilang. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur.

Prosiding Seminar Penstrukturan Semula Sistem Pendidikan Kebangsaan (2000). Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur

Pascasidang Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina (2007). Melahirkan Modal Insan Cemerlang. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.

Pelan Integriti Nasional (2004). Institut Integriti Malaysia: Kuala Lumpur.

Samir Muhazzab Amin et.al (2009). Masalah Sosial Peranan Pekerja Sosial Dalam Membangunakan Modal Insan. Universiti Putra Malaysia. Serdang Selangor.

Siti Salwa Md Sawari & Azlina Mustaffa (2014). Guru Bersahsiah Mulia Menurut Pandang Ibnu Sahnun: Analisa Buku Adab Al-Mualimin. The Oneline Journal of Islamic Education. July 2014, vol 2 Issue 2.

Syed Muhammad Naquib al-Attas (2003), Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam (ed) Syed Muhammad Naquib & Muhammad Abdul Rauf dalam Isu dan Proses Pembukaan Minda Umat Melayu Islam.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syarifah Noor anita Syed Jaafar (2002). Penguasaan Kemahiran Generic Dalam memenuhi Kehendak Pasaran Kerja: Kajian di Kalangan Pelajar Semester Akhir Diploma Kejuruteraan di Politeknik Port Dickson. KUiTTHO. Tesis Sarjana.

Sufean Hussin & Norliza Zakuan (2009). Dasar Modal Insan. Kuala Lumpur: TINTA Publishers.

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2006 (2007). Memperkasa Budaya Pembelajaran Berasaskan Hasil. Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.

Simin Ghavifekr & Amy Lim Sok Hoon & Hee Fui Ling & Tan Mei Ching (2014). Heads of Department As Tranformational Leaders in Schools: Issues and Challennges. Malaysian Online Journal of Educational Management (MOJEM). Jully 2014 Vol 2, Issue 3, 119-139.

Russ Shafre-Landau(2007). Ethical Theory. Blacwell publishing Ltd: UK

Ronald A. Howard, Clinton D. Korver (2008). Ethics For The Real World. Harvard Business Press: Boston Massachusetts.

Rashidi Abbas & Ilhamie Abd Ghani Azmi & Fakhrul Adabi Abdul Kadir (2014). Kemahiran Generik: Hubungan Nilai Amanah Dengan Etika dan Moral Profesional Dalam Kalangan Pelajar Universiti Teknikal Malaysia. The Oneline Journal Of Islamic Education July 2014, vol.2 Issue 2.

Rashidi Abbas (2014). Pembangunan Akhlak Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia Menerusi Penerapan Kemahiran Insaniah. Universiti Malaya. Tesis Doktor Falsafah.

Rashidi Abbas, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Ilhamie Abdul Ghani Azmie (2013). The Importance of Entrepreneurial Skills in Generic Skills Elements As Percieved by Malaysian Soft Skills Scale (My3S). Jurnal Muamalat 2013.ISSN:1985-6156/153-186.

Razali Muhamat@Kawangit (2015). Kepimpinan Dan Pengurusan Islam Sejarah Teori dan Pelaksanaan. Bangi: UKM.

Tan Cheng Yoke & Tang Keow Ngang (2015). A Study On Soft Skills Development Among Final Year Diploma In Business Studies Students. Malaysian Online Journal of Educational Management (MOJEM). April 2015 Vol 3, Issue 2, 32-50.

Tonggak Dua Belas (The Twelve Pillars) (2003). Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Malaysia: Kuala Lumpur.

Tracy M.Kantrowitz (2005). Development and Construct Validation of a Measure of Soft Skills Performance. (Doctoral Dissertation. Georgia Institute of Technology, 2005).

Vishalache Balakrishnan (2009), Pendidikan Moral untuk Universiti Dan Kolej. Arah Publication: Shah Alam Selangor.

Zulkifli Mohamad Al-Bakri (2007), Akauntabiliti Sebagai Mahasiswa Islam. Universiti Sains Islam Malaysia: Nilai Negeri Sembilan.


Refbacks